Dječak sa padavicom (Mt 17:14-20)

Dječak sa padavicom (Mt 17:14-20)

14 Kada dođoše k mnoštvu, pristupi Mu čovjek, padne pred Njim na koljena

15 i reče: "Gospodaru, smiluj se sinu mojemu jer je mjesečar i zlo mu je. Često doista pada u oganj i često u vodu.

16 Dovedoh ga Tvojim učenicima i ne mogoše ga izliječiti."

17 A Isus odgovori: "O rode nevjerni i opaki! Dokle Mi je biti s vama! Dokle li vas podnositi! Dovedite Mi ga ovamo!"

18 I zaprijeti Isus zloduhu te on iziđe iz njega. I ozdravi dječak toga časa.

19 Tada učenici pristupiše nasamo k Isusu i rekoše: "Zašto ga mi ne mogosmo izagnati?"

20 Kaže im: "Zbog vaše malovjernosti. Zaista, kažem vam, ako imadnete vjere koliko je zrno gorušičino te reknete ovoj gori: 'Premjesti se odavde onamo!', premjestit će se i ništa vam neće biti nemoguće."

Na jednoj službi koju smo držali u Zagrebu, u privatnom stanu, bila je među ostalima i jedna mlada žena koja je 'prijavila' kao problem epileptične napade, njezinim riječima, ti su napadi bili toliko učestali da su joj se događali svakih 2-3 dana, što je, morat ćete priznati ako imate uvid u to što u stvari epileptični napad naznačava, prilično nezgodna za nju situacija!

Read more: Dječak sa padavicom (Mt 17:14-20)

Preobraženje i glas s neba (Mt 17:1-9)

 Preobraženje i glas s neba (Mt 17:1-9)

 

1 Nakon šest dana uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana, brata njegova, te ih povede na goru visoku, u osamu,

2 i preobrazi se pred njima. I zasja Mu lice kao sunce, a haljine Mu postadoše bijele kao svjetlost.

 

Ponekad tijekom propovijedi, tj. kada se u Duhu molim za nekoga tko je na okupljanju, moje se lice preobrazi, a kako to ja ne mogu vidjeti s 'moje' strane, dat ću onda opis situacije troje očevidaca (Pismo kaže 'neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva svaka tvrdnja', Matej 18:16) kako je izložen u učenju 'Iz njegova lica':

Dok sam tako molio u svom duhu govoreći više manje sljedeće riječi: 'Isuse moj najdraži, izlij molim Te Svoga Duha na XY, ispuni ju skroz sa Sobom, neka se njezina duša u potpunosti preda Tebi! I odbrani ju i oslobodi molim Te od svih onih neprijatelja koji ju i dalje salijeću, jer Ti jedini to možeš, tako da se u njoj i po njoj mogne proslaviti Tvoje Sveto Ime.' (teško mi doista reći što sam sve čuo kako odjekuje u meni u tom zanosu)...

... odjednom sam počeo osjećati kako se ti valovi Ljubavi kojima je plamtjela moja nutrina počinju 'uzdizati' i izbijati kroz (možda se čak može reći 'ispunjavati') moje oči ... pri čemu sam jedva mogao vidjeti XY i XZ koje su sjedile meni nasuprot ...

Read more: Preobraženje i glas s neba (Mt 17:1-9)

Iscjeljenje žene koja je bila pogrbljena (Lk 13:10-17)

Iscjeljenje žene koja je bila pogrbljena (Lk 13:10-17)

10 Jedne je subote naučavao u nekoj sinagogi.

11 Kad eto žene koja je osamnaest godina imala duha bolesti. Bila je zgrbljena i nikako se nije mogla uspraviti.

12 Kad je Isus opazi, dozva je i reče joj: "Ženo, oslobođena si svoje bolesti!"

13 I položi na nju ruke, a ona se umah uspravi i poče slaviti Boga.

14 Nadstojnik sinagoge - ozlovoljen što je Isus u subotu izliječio - govoraše mnoštvu: "Šest je dana u koje treba raditi! U te dakle dane dolazite i liječite se, a ne u dan subotni!"

15 Odgovori mu Gospodar: "Licemjeri! Ne driješi li svaki od vas u subotu svoga vola ili magarca od jasala da ga vodi na vodu?

16 Nije li dakle i ovu kćer Abrahamovu, koju Sotona sveza evo osamnaest je već godina, trebalo odriješiti od tih spona u dan subotni?"

17 Na te Njegove riječi postidješe se svi protivnici Njegovi, a sav se narod radovaše zbog svega čime se On proslavio.

 

Ovdje bi prije svega htio skrenuti pažnju na to da je uzrok problema sa kičmom ove žene, jer ovdje se radi o takvoj vrsti problema, DUH BOLESTI! Ovo mnogima nije jasno premda Pismo to jasno i nedvojbeno ukazuje! Nadalje, ovo povlači sa sobom zaključak da je iza tog duha bolesti onaj koji je vladar takvih duhova, a to je Sotona, i stoga Pismo dalje kaže da je tu ženu Sotona svezao kroz tu bolest!

Read more: Iscjeljenje žene koja je bila pogrbljena (Lk 13:10-17)

Prokleta smokva... 'Imajte vjeru Božju!' (Mk 11:12-14, 20-22)

Prokleta smokva... 'Imajte vjeru Božju!'

(Mk 11:12-14, 20-22)

12 Sutradan su izlazili iz Betanije, a On ogladnje

13 Ugleda izdaleka lisnatu smokvu i priđe ne bi li na njoj što našao. Ali došavši bliže, ne nađe ništa osim lišća jer ne bijaše vrijeme smokvama.

14 Tada reče smokvi: "Nitko nikada više ne jeo s tebe!" Čuli su to njegovi učenici.

20 Kad su ujutro prolazili mimo one smokve, opaze da je usahla od korijena**.

21 Petar se prisjeti pa će Isusu: "Učitelju, pogledaj! Smokva koju Si prokleo usahnu."

22 Isus im odvrati: "Imajte vjeru Božju.

(Neki prijevodi daju 'imajte vjeru u Boga', ali to nije točan prijevod Grčkog originala, ovo je ovdje točan prijevod; dakle, ako kaže da 'trebamo imati vjeru u Boga', onda je to kao da gledamo u Boga da nešto napravi za nas, jel' tako?! No ovdje se kaže da MI NEŠTO NAPRAVIMO, i da to napravimo s vjerom poput Boga, ili kako jedan prijevod kaže 'imajte Bogu-nalik vjeru'; drugim riječima, mi isto tako, poput Boga možemo postići iste rezultate sa 'smokvama' u našem životu kao i Isus ovdje!)

23 Zaista, kažem vam, rekne li tko ovoj gori: 'Digni se i baci u more!' i u srcu svome ne posumnja, nego vjeruje da će se dogoditi to što kaže - doista, on će imati ono što je rekao!

24 Stoga vam kažem: Sve što god zamolite i zaištete, vjerujte da ste postigli i bit će vam!

25 No kad ustanete na molitvu, otpustite ako što imate protiv koga da i vama Otac vaš, koji je na nebesima, otpusti vaše prijestupke."

Read more: Prokleta smokva... 'Imajte vjeru Božju!' (Mk 11:12-14, 20-22)